Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Style Supply

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Style Supply;
3. Dag: een kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst;
5. Style Supply: de rechtspersoon die via de www.style-supply.nl producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Style Supply V.O.F.
Handelend onder de naam Style Supply In deze voorwaarden wordt de ondernemer aangeduid als ‘Style Supply’. Vestigingsadres: Baanstraat 44, 6372 AG, Landgraaf, NL. E-mail: info@style-supply.nl Kvk-nummer: 71579257

Artikel 3: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van Style Supply en zijn en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Style Supply en de consument.
2. Style Supply behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn via onze website. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die te vinden is op de website ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de consument.

Artikel 4: Het aanbod
1. De producten die worden aangeboden in de webshop vormen een aanbod aan de consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de webshop.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling mogelijk te maken. Als Style Supply gebruik maakt van beeldmateriaal kan Style Supply niet garanderen dat de kleur van producten exact overeenkomen met de werkelijke kleur van de producten.
4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Style Supply niet. De eventueel geplaatste bestellingen zullen derhalve niet worden uitgeleverd en
reeds betaalde bedragen zullen aan consument worden gestorneerd, tenzij consument het prijsverschil aan Style Supply voldoet.

Artikel 5: De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Style Supply onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Style Supply passende technische maatregelen voor een elektronische overdracht. Echter, Style Supply kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele schade door een computervirus of anderzijds. Betalingen gedaan bij Style Supply worden door een externe betalingsprovider verwerkt, door de consument gekozen. Hierdoor is Style Supply niet gehouden bij enige schade aan consument.

Artikel 6: Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren. U dient hiervoor gebruik te maken van het herroepingsrecht. Wilt u gebruik maken van het herroepingsrecht, dient u dit binnen veertien dagen na ontvangst van het product aan Style Supply te laten weten. U dient hiervoor een e-mailbericht te sturen aan info@style-supply.nl vervolgens zal Style Supply u een modelformulier laten toekomen hetgeen u als consument dient in te vullen en te retourneren aan Style Supply.
2. De consument dient vervolgens de producten compleet en in originele staat en verpakking met aangehecht prijskaartje aan Style Supply retour te sturen.
3. De consument dient de producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de in lid 1 bedoelde melding terugzenden naar Style Supply.
4. Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Hierbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de consument het product slechts dusdanig mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
5. Ondergoed wordt wegens hygiënische redenen niet retour genomen en vallen buiten het herroeppingsrecht.
6. De door de consument op maat bestelde producten kunnen niet retour genomen worden en vallen buiten het herroeppingsrecht.
7. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 4. Deze waardevermindering zal in mindering worden gebracht, waarbij het resterende deel waar consument recht op heeft, zal worden geretourneerd.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen van de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
2. Indien de consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal Style Supply uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de producten het betaalde bedrag minus de waardevermindering naar de consument terugbetalen.
3. Style Supply gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij Style Supply dit niet mogelijk acht.

Artikel 8: De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de door Style Supply aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van foutieve prijzen en veranderingen in BTW-tarieven.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 9: Conformiteit en garantie
1. Indien een product niet beantwoordt aan de overeenkomst verzoekt Style Supply dit onverwijld te melden. Indien het product nog leverbaar is kan de consument er ook voor kiezen een vervangend product te ontvangen. Een eventueel prijsverschil zal worden verrekend, danwel worden doorbelast.
2. Style Supply staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat Style Supply in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 10: Levering en uitvoering
1. Style Supply zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitleveren van deze producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Style Supply kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal Style Supply zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de aan de consument gecommuniceerde tijd te leveren. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de overeenkomst, voor het gedeelte dat deze niet kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Style Supply in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Style Supply uitsluitend gehouden zijn de kosten van het betreffende product van de totale kosten te restitueren.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Style Supply, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Betaling
1. De consument dient de betalingen aan Style Supply volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen.
2. Style Supply behoudt zich het recht een transactie te weigeren, indien adrescontroles een negatief resultaat hebben opgeleverd.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Style Supply te melden.
4. In geval van wanbetaling door de consument heeft Style Supply het recht om administratiekosten van € 5,00 in rekening te brengen.

Artikel 12: Overig
1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Style Supply en de consument worden vastgelegd.
3. De rechten van het beeldmateriaal gebruikt op de website zijn in handen van Style Supply enerzijds en/of van haar leveranciers. Overname van deze beelden zijn uitdrukkelijk verboden.

Artikel 13: Geschillen
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

X